Prvá kniha Paralipomenom - 1PAR
Jozef Roháček
5, 1-26

1 A synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho, lebo on bol prvorodeným. Ale keď poškvrnil ložu svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, syna Izraelovho, a prvenstvo rodu nemalo sa počítať podľa prvorodenstva. 2 A pretože Júda bol najmocnejší medzi svojimi bratmi, za vojvodu bol vzatý z neho; ale prvorodenstvo sa dostalo Jozefovi. 3 Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho: Enoch, Pallu, Ezron a Karmi. 4 Synovia Joelovi: Šemaiáš, jeho syn; Góg, jeho syn; Šimei, jeho syn; 5 Mícha, jeho syn; Reaiáš, jeho syn; Bál, jeho syn; 6 Béra, jeho syn, ktorého zaviedol Tilgat-pilnezer, assýrsky kráľ do zajatia. Ten bol kniežaťom Rúbenovcov. 7 A jeho bratia, každý podľa svojich čeľadí, keď boli popísaní po svojich rodoch: hlavou bol Jehiel a Zachariáš. 8 A Bela, syn Azaza, syna Šemu, syna Joelovho. Ten býval v Aroere až po Nébo a po Bálmeon. 9 A na východ býval až potiaľ, ako sa ide na púšť od rieky Eufrata, lebo ich stáda sa boly rozmnožily v zemi Gileáda. 10 A vo dňoch Saulových robili vojnu s Hagaranmi, ktorí padli do ich ruky, a tak bývali v ich stánoch na celej tvári zeme východne od Gileáda. 11 A synovia Gádovi bývali naproti nim v zemi Bázana až po Salchu. 12 Joel bol hlavou a Šafan bol druhý, a Jaanai a Šafat v Bázane. 13 A ich bratia podľa domu svojich otcov: Michael, Mešullam, Šeba, Jorai, Jaakán, Zia a Héber, siedmi. 14 Toto boli synovia Abichailovi, syna Chúriho, syna Jaroacha, syna Gileáda, syna Michaela, syna Ješíšaiho, syna Jachda, syna Búzovho; 15 Achi, syn Abdielov, syna Gúniho, hlava domu ich otcov. 16 A bývali v Gileáde, v Bázane a v jeho mestách a vo všetkých predmestiach Sárona, na ich výbežkoch. 17 Tí všetci boli popísaní po svojich rodoch vo dňoch Jotáma, judského kráľa, a vo dňoch Jeroboáma, izraelského kráľa. 18 Synov Rúbenových a Gádovcov a polovica pokolenia Manassesovho, silných mužov, mužov, ktorí nosili štít a meč a naťahovali lučište a boli vycvičení v boji, bolo štyridsaťštyri tisíc a sedemsto šesťdesiat, ktorí vychádzali von do boja. 19 A robili vojnu s Hagaranmi, i s Jetúrom, Nafíšom a s Nodábom. 20 A bolo im pomožené proti nim, a Hagarania bolo daní do ich ruky jako i všetci, ktorí boli s nimi, lebo volali k Bohu v boji, a dal sa im uprosiť, lebo sa nadejali na neho. 21 A zajali ich stáda, ich veľblúdov, päťdesiat tisíc a oviec dvesto päťdesiat tisíc, oslov dva tisíce a ľudských duší sto tisíc. 22 Lebo pobitých padlo mnoho, pretože vojna bola od Boha. A tak bývali miesto nich až do prestehovania. 23 A synovia polovice pokolenia Manassesovho bývali v zemi od Bázana až po Bálhermon a po Senír a po vrch Hermon; tých bolo mnoho. 24 Toto boly hlavy domu ich otcov, a to: Éfer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmiáš, Hodaviáš a Jachdiel, chrabrí mužovia silní, slovutní mužovia, hlavy domu svojich otcov. 25 Ale keď sa prehrešili proti Bohu svojich otcov a smilnili idúc za bohmi národov tej zeme, ktoré zahladil Bôh zpred ich tvári, 26 vzbudil Bôh Izraelov ducha Púla, assýrskeho kráľa, a ducha Tilgat-pilnezera, assýrskeho kráľa, a prestehoval ich odvedúc do zajatia, Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu pokolenia Manassesovho a doviedol ich do Chelachu do Chábora a do Háry a k rieke Gózanu, kde sú až do tohoto dňa.

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...