Druhá kniha Kráľov - 2KRAL
Jozef Roháček
11, 1-21

1 A keď videla Atália, matka Achaziášova, že zomrel jej syn, vstala a zahubila všetko kráľovské semä. 2 Ale Jehošeba, dcéra kráľa Jehoráma, sestra Achaziášova, vzala Joasa, syna Achaziášovho, a ukradnúc ho zpomedzi synov kráľových, ktorí mali byť zabití, jeho i jeho dojku, schovala ich v izbe postelí. A tak ho ukryli pred Atáliou, a nebol zabitý. 3 A bol s ňou v dome Hospodinovom skrývajúc sa šesť rokov. A Atália kraľovala nad zemou. 4 Ale v siedmom roku poslal Jehojada povolať a pojal so sebou veliteľov nad stami, kráľovskú stráž a behúňov, a zaviedol ich k sebe do domu Hospodinovho a učinil s nimi smluvu a zaviažuc ich prísahou v dome Hospodinovom ukázal im syna kráľovho. 5 A prikázal im povediac: Toto je vec, ktorú učiníte: Tretina z vás, ktorí prichádzavate v sobotu a strážite stráž, bude pri dome kráľovom; 6 tretina bude pri bráne Súr a tretina pri bráne za behúňmi, a budete strážiť stráž domu a chrániť ho pred útokom. 7 A dva diely z vás, všetci, ktorí odchádzavate v sobotu, budú strážiť stráž domu Hospodinovho pri kráľovi. 8 A obstúpite kráľa dookola majúc každý svoju zbraň vo svojej ruke, a kto by prišiel, aby vniknul do rozostavených radov, zomrie. A buďte s kráľom všade, kamkoľvek by sa pohol, keď vyjde i keď vojde. 9 A velitelia nad stami učinili všetko tak, ako rozkázal kňaz Jehojada, a pojali každý svojich mužov, ktorí prichádzavali v sobotu, i s tými, ktorí odchádzavali v sobotu, a prišli ku kňazovi Jehojadovi. 10 A kňaz dal veliteľom nad stami kopije a štíty, ktoré patrily kedysi kráľovi Dávidovi a ktoré boly v dome Hospodinovom. 11 A tak sa postavili behúni, každý so svojou zbraňou vo svojej ruke, od pravej strany domu až po ľavú stranu domu pozdĺž oproti oltáru a oproti domu, pri kráľovi dookola. 12 Potom vyviedol syna kráľovho a dal na neho korunu, podal mu svedoctvo, a učinili ho kráľom, pomazali ho a tlieskajúc rukami hovorili: Nech žije kráľ! 13 A keď počula Atália hukot behúňov a ľudu, vošla k ľudu do domu Hospodinovho. 14 A vidiac, že hľa, kráľ stojí na vyvýšenom mieste, jako býva obyčaj, a že kniežatá a trúby sú pred kráľom, že všetok ľud zeme sa raduje, a že trúbia na trúby, vtedy roztrhla Atália svoje rúcho a volala: Zrada, zrada! 15 Vtedy povedal kňaz Jehojada veliteľom nad stami, ustanoveným nad vojskom, a riekol im: Vyveďte ju preč zpomedzi radov, a toho, kto by išiel za ňou, zabiť mečom! Pretože riekol kňaz: Nech nie je zabitá v dome Hospodinovom. 16 A rozostúpili sa jej na obe strany; ale keď prišla na cestu, ktorou chodia kone do domu kráľovho, tam ju zabili. 17 Vtedy učinil Jehojada smluvu medzi Hospodinom a medzi kráľom i medzi ľudom, aby boli ľudom Hospodinovým, a taktiež medzi kráľom a medzi ľudom. 18 Potom vošiel všetok ľud zeme do domu Bálovho, a rozborili ho a jeho oltáre i jeho obrazy roztrieskali na márne kusy a Mattána, kňaza Bálovho, zabili pred oltármi. A kňaz Jehojada zase ustanovil dozorné úrady nad domom Hospodinovým. 19 A pojal veliteľov nad stami i kráľovskú stráž i behúňov i všetok ľud zeme, ktorí odviedli kráľa z domu Hospodinovho dolu a prišli cestou brány behúňov do domu kráľovho, a sadol na trón svojich predkov kráľov. 20 A tak sa radoval všetok ľud zeme, a mesto bolo v pokoji. A Atáliu zabili mečom pri dome kráľovom. 21 A Joas mal sedem rokov, keď začal kraľovať.

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...