Prorok Jeremiáš - JER
Jozef Roháček
41, 1-18

1 A stalo sa v siedmom mesiaci, že prišiel Izmael, syn Netaniáša, syna Elišamovho, z kráľovského semena a z veľmožov kráľových, a desiati mužovia s ním ku Gedaliášovi, synovi Achikámovmu, do Micpy, a jedli tam spolu chlieb v Micpe. 2 Potom povstal Izmael, syn Netaniášov, a desiati mužovia, ktorí boli s ním, a zabili Gedaliáša, syna Achikáma, syna Šafánovho, mečom. A tak usmrtil toho, ktorého ustanovil babylonský kráľ nad zemou. 3 I všetkých Židov, ktorí boli s ním, s Gedaliášom, v Micpe, i Chaldejov, ktorí sa tam našli, bojovných mužov, pobil Izmael. 4 A stalo sa druhého dňa, po tom, čo zabil Gedaliáša - a nevedel nikto o tom -, 5 že prišli mužovia zo Sichema, zo Šíla a zo Samárie, osemdesiati mužovia, s oholenými bradami a s roztrhnutými rúchami a dorezaní na tele, v ktorých ruke bola obilná obeť a kadivo, aby to vniesli do domu Hospodinovho. 6 A Izmael, syn Netaniášov, vyšiel oproti nim z Micpy idúc pomaly a plačúc. A stalo sa, keď sa stretol s nimi, že im povedal: Poďte ku Gedaliášovi, synovi Achikámovmu! 7 A stalo sa, keď prišli naprostred mesta, že ich pozabíjal Izmael, syn Netaniášov, a pohádzal doprostred jamy, on i mužovia, ktorí boli s ním. 8 A desiati mužovia sa našli medzi nimi, ktorí povedali Izmaelovi: Neusmrcuj nás, lebo máme ukryté zásoby, uložené na poli, pšenice, jačmeňa, oleja a medu. A nechal tak a neusmrtil ich medzi ich bratmi. 9 A jama, do ktorej pohádzal Izmael všetky mŕtve telá mužov, ktorých pobil pre Gedaliáša, je tá, ktorú spravil kráľ Aza zo strachu pred Bášom, izraelským kráľom. Tú naplnil Izmael, syn Netaniášov, pobitými. 10 A Izmael zajal všetok ostatok ľudu, ktorý bol v Micpe, dcéry kráľove i všetok ľud, všetkých, ktorí boli pozostali v Micpe, nad ktorými bol ustanovil Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, Gedaliáša, syna Achikámovho. A tedy ich zajal Izmael, syn Netaniášov, a išiel, aby prešiel na druhú stranu k synom Ammonovým. 11 Ale keď počul Jochanán, syn Kareachov, i všetci velitelia vojsk, ktorí boli s ním, o všetkom tom zlom, ktoré porobil Izmael, syn Netaniášov, 12 sobrali všetkých tých mužov a išli, aby bojovali proti Izmaelovi, synovi Netaniášovmu, a našli ho pri mnohých vodách, ktoré sú v Gibeone. 13 A stalo sa, keď uvidel všetok ľud, ktorý bol s Izmaelom, Jochanána, syna Kareachovho i všetkých veliteľov vojsk, ktorí boli s ním, zaradovali sa. 14 A obrátil sa všetok ľud, ktorý bol zajal Izmael z Micpy, vrátil sa a išiel k Jochanánovi, synovi Kareachovmu. 15 A Izmael, syn Netaniášov, utiekol s ôsmimi mužmi pred Jochanánom a odišiel k synom Ammonovým. 16 Potom pojal Jochanán, syn Kareachov, a všetci velitelia vojsk, ktorí boli s ním, všetok ostatok ľudu, ktorý vrátil od Izmaela, syna Netaniášovho, z Micpy, keď už bol zabil Gedaliáša, syna Achikámovho, mužov bojovníkov i ženy i deti i komorníkov, ktorých navrátil zpät z Gibeona, 17 a odíduc pobudli v hospode Kimhámovej, ktorá je pri Betleheme, aby odišli a vošli do Egypta 18 pred Chaldejmi, lebo sa ich báli, pretože Izmael, syn Netaniášov, zabil Gedaliáša, syna Achikámovho, ktorého bol ustanovil babylonský kráľ nad zemou.

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...