Prorok Malachiáš - MAL
Jozef Roháček
2, 1-17

1 A tak teraz k vám toto prikázanie, vy, kňazi! 2 Ak nebudete poslúchať a keď si toho nevezmete k srdcu, aby ste dali slávu môjmu menu, hovorí Hospodin Zástupov, pošlem na vás zlorečenstvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam, a už aj som zlorečil každému z nich, lebo si toho neberiete k srdcu. 3 Hľa, okríknem vám semeno a nakydám lajna na vašu tvár, lajná vašich sviatočných obetí, a odnesú vás k nemu. 4 A zviete, že som poslal na vás toto prikázanie, aby to bola moja smluva s Lévim, hovorí Hospodin Zástupov. 5 Moja smluva bola s ním, smluva života a pokoja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom. 6 Zákon pravdy bol v jeho ústach, a neprávosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v pokoji a úprimnosti a odvrátil mnohých od neprávosti. 7 Lebo rty kňaza majú ostríhať známosť, a zákon naučení budú hľadať z jeho úst! Lebo je poslom Hospodina Zástupov. 8 Ale vy ste vybočili s cesty a spôsobili ste to, že mnohí klesli v zákone, a porušili ste smluvu Léviho, hovorí Hospodin Zástupov. 9 Preto som i ja vás vydal, aby ste boli opovrhnutí a nízki všetkému ľudu podľa toho, jako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom. 10 Či azda nemáme všetci jedného a toho istého Otca? Či nás nestvoril jeden a ten istý silný Bôh? Prečo potom robíme neverne každý voči svojmu bratovi, aby sme poškvrňovali smluvu svojich otcov? 11 Zem Júdova robí neverne, a ohavnosť sa deje v Izraelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvrnil svätyňu Hospodinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha. 12 Hospodin nech vyplieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, odpovedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obetný dar obilný Hospodinovi Zástupov. 13 A toto už po druhé robíte, že pokrývate oltár Hospodinov slzami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby pozrel na obetný dar obilný alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky. 14 A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hospodin je svedkom medzi tebou a medzi ženou tvojej mladosti, voči ktorej si sa ty dopustil nevery, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej smluvy. 15 A či neučinil obidvoch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mladosti nech sa niktorý nedopustí nevery. 16 Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rúcho, hovorí Hospodin Zástupov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne! 17 Unavujete Hospodina svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hospodinových, a má v nich vo všetkých záľubu, alebo kdeže je vraj Bôh súdu?

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...