Prorok Micheáš - MICH
Jozef Roháček
6, 1-16

1 Nože počujte to, čo hovorí Hospodin: Vstaň a pravoť sa s vrchami, a brehy nech počujú tvoj hlas! 2 Počujte, vrchy, pravotu Hospodinovu, i vy, pevné skaly, základy zeme, lebo Hospodin má pravotu so svojím ľudom a s Izraelom rieši spor. 3 Môj ľude, čo som ti učinil, alebo čím som ťa unavil? Odpovedz proti mne. 4 Ale vyviedol som ťa hore z Egyptskej zeme, vykúpil som ťa z domu sluhov a poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Máriu. 5 Môj ľude, nože sa rozpamätaj, čo radil Balák, kráľ Moábov, a čo mu odpovedal Balám, syn Beorov, od Šittima až po Gilgal, aby si poznal skutky spravedlivosti Hospodinovej. 6 Čím predídem Hospodina, skloním sa pred Bohom výsosti? Či ho predídem so zápalnými obeťami, s ročnými teľcami? 7 Či azda bude mať Hospodin záľubu v tisícoch baranov, v desiatkach tisícov potokov oleja? Či dám svojho prvorodeného za svoje prestúpenie, plod svojho lona za hriech svojej duše? 8 Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom. 9 Hlas Hospodinov volá na mesto - A ten, u koho je rozum bude sa báť tvojho mena -: Počujte palicu a toho, kto ju uložil! 10 Či ešte sú v dome bezbožného poklady bezbožnosti a umenšená efa, prekliata? 11 Či budem čistý s vážkami bezbožnosti a s mieškom falošného závažia? 12 Lebo jeho boháči sú plní ukrutnosti, jeho obyvatelia hovoria lož, a čo do ich jazyka, v ich ústach je lesť. 13 A preto i ja tebe narobím bolestí zbijúc ťa, spustoším ťa pre tvoje hriechy. 14 Ty budeš jesť, ale sa nenasýtiš, lež v tvojom vnútre bude tvoja hladná prázdnota, a odpraceš, ale nezachrániš útekom, a to, čo tak zachrániš, vydám meču. 15 Ty budeš siať, ale nebudeš žať; ty budeš tlačiť olivky, ale sa nebudeš mazať olejom. A vínna šťava? Nebudeš piť vína. 16 Lebo sa snažne ostríhajú ustanovenia Omriho i každý skutok domu Achabovho, a chodíte podľa ich rád, aby som ťa vydal v strašnú pustinu a jeho obyvateľov, obyvateľov mesta, v rezavý posmech, a tak ponesiete potupu môjho ľudu.

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...