Alkohol v Biblii
Ako to je vlastne s alkoholom v Biblii? Ako hodnotí Starý zákon pitie alkoholu? Ako je to v Novom Zákone?
   
Biblické pomenovania hroznovej šťavy, ktoré sú preložené výrazom víno. 

TIROŠ – vyskytuje sa 38 krát a znamená Hroznovú šťavu, ktorá možno začína kvasiť, ale nie je to ešte víno.
JAJIN- vyskytuje sa 140 krát a označuje vykvasené opojné víno.
ŠEKAR – vyskytuje sa 23 krát a znamená opojný nápoj z obilia, ovocia, medu alebo ďatlí.
OINOS – vyskytuje sa 25 krát, je to grécky výraz na Jajin a Tiroš

    Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech už nemyslí na svoje útrapy! Kaz 9,7 Choď, jedz svoj chlieb s radosťou a pi svoje víno s veselým srdcom, Ž 104, 15 i víno, čo rozveselí srdce človeku,     -  Pitie alkoholu v nepriaznivom svetle Pr 20,1 Víno je posmievač, opojný nápoj nepokojný, a preto nikto, kto blúdi v ňom, nebude múdry. Hoz 4, 11 Smilstvo, víno a vínna šťava odníma rozum.   - Zlé skúsenosti s alkoholom 1 Moj 9, 21 Raz sa napil vína, opil sa a ľahol si obnažený vo svojom stane. 1 Moj 19,33 V tú noc sa dali otcovi napiť vína. Potom vošla staršia a ľahla si k otcovi; on však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala. Iz 5, 11 Beda tým, čo včas ráno ženú sa za opojným nápojom; čo vysedávajú do noci, až ich víno rozpaľuje.   - Doporučenie k striedmosti
Pr 23,20 Nepatri medzi pijanov vína
Pr 23,31 Nepozeraj na víno, ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne.
 - Rada k abstinencii
Pr 31,4 nepatrí sa kráľom piť víno, ani panovníkom za nápojom opojným túžiť.  - Príklad dobrovoľnej abstinencie
Jer 35,5-6 povedal som im: Napite sa vína! Ale oni odpovedali: Nepijeme víno  
Dan 1,8 Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy ani vínom, ktoré píjaval kráľ.  - Božie nariadenie k abstinencii
3 Moj 10,9 Nepi víno ani iný opojný nápoj ani ty, ani tvoji synovia, aby ste nezomreli, keď budete vchádzať do svätostánku. Nech vám je to večným ustanovením pre všetky vaše pokolenia,
Sud 13,4 Preto daj pozor a nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté.

Keď zhrnieme tieto texty a pozrieme sa do dejín, musíme konštatovať, že ľudia v Starom zákone pili alkoholické víno.
Prvý krát sa z opojným nápojom stretávame v 1MOJ 9,20-21 kde čítame, že Noach vysadil vinicu a šťava prvej úrody z viniča mu skysla a on sa od nej opil. Je pravdepodobné, že po potope sa zmenil atmosferický tlak, menej kyslíku v ovzduší a pod. čo spôsobilo celkom iné pomery aj v kvasení. Prekvapilo to aj samotného Noacha, pretože sa obnažil vo svojom stane, kde ho našiel syn Chám a povedal to svojim bratom ktorí ho prikryli. Zrejme si už Noach dával pozor lebo v liste židom ( ZID 11,7 ) čítame, že Noach bol mužom viery ktorý dôveroval Bohu. Pitie opojných nápojov prináša zlorečenstvo, pretože mnohí prepadajú alkoholizmu. Boh posiela svojich služobníkov aby varovali pred nestriedmosťou. V starom zákone sa z úplnou abstinenciou stretávame iba u kňazov, niektorých kráľov, Božích mužov, nazarejov a matky budúcich Božích mužov.( 4MOJ 6,4 ;
SUD 13,3-4 , SUD 13,7 ; DAN 1,8 ; 3MOJ 10,9 )
   
       1Tim 5,23 Nepi už viacej vody, ale užívaj po troche vína pre svoj žalúdok a pre svoje časté nemoci.
Tento verš patrí medzi argumenty samoliečiteľov alkoholom. Hoci sa musí priznať, že sa dá ťažko z dopisu Pavlovho Timoteovi určiť o aké víno sa jedná. Z dobových zdrojov sa dozvedáme že alkohol bol používaný v lekárstve, ale mnohé citáty z antickej literatúry hovoria aj o používaní nealkoholického vína.  
1Tim 3,8 Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví mrzkého zisku, V tomto slovnom obrate väčšina vykladačov vidí spojitosť s veršom 1TIM 3,3 kde je napísané „nie pijan vína“ . Keby sa tu jednalo o alkoholické víno Pavol by si protirečil v textoch 1KOR 6,19 a 1KOR 10,31 kde píše, že telo je chrám ducha Božieho a všetko čo robíme nech je na slávu Božiu. 


   Svadba v Káne Galilejskej ( JN 2,1-11 )

Od Jordánu sa Ježiš vrátil do Galiley. V malej obci Káne, neďaleko Nazareta, mala byť svadba. Mladý pár bol v rodinnom vzťahu s Jozefom a Máriou. Keď sa Ježiš dozvedel o tejto rodinnej slávnosti, prišiel do Kány a bol aj s učeníkmi pozvaný na svadbu. Zanedlho sa prejavil nedostatok vína. Čo premenil Ježiš z vody? Priniesli šesť nádob po dvoch až troch mierach,(1 miera = 39 l), čo predstavuje 468 až 702 l vína. Je to úctyhodné množstvo. Keby sa jednalo o alkoholické víno vyzerala by svadba tak ako sa píše u IZ 5,11–12 , IZ 5,22 . Ale my vieme že Ježišovo dielo vyjadruje slávu Otcovu, tak je jasné že v nádobách bol týroš, vínny mušt, ako dosvedčuje IZ 65,8 . Ak by Kristove dielo nebolo dokonalé, tak by slepému vrátil zrak na jedno oko, nemému, aby aspoň koktal, nechodiacemu, aby aspoň kríval. Ježiš nerobil takéto zázraky, on ich robil na slávu Božiu dokonalé. 
   
Večera Pánova  

Mat 26 27- 29 Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.
Všetci evanjelisti použili rovnaký výraz kalich, MAR 14,23 LUK 22,17 ani jeden nepoužil výraz Oinos, to je, vykvasené víno. Vo verši 29 sa Pán Ježiš sa znovu vyhýba slovu vínna šťava a používa „z tohoto plodu viniča“ . Otázkou je, čo tam bolo naliate? Kalich je súčasťou pamiatky Večere Pánovej. Víno obsahujúce alkohol, spôsobuje zabúdanie a ľahostajnosť čo je pravý opak toho, na čo kladie Ježiš dôraz, aby sme si pripomínali a pamätali. V Starom zákone je nariadenie, ktoré nedovoľuje vstup ani na nádvorie chrámu kňazovi, ktorý by pil víno 1. Nijaký kňaz nesmie piť víno pri vstupe do vnútorného nádvoria. EZ 44,21 . Pán Ježiš, najvyšší kňaz je isto i príkladom striedmosti. Pri Pasche v 2MOJ 12,14-17 sa zvierací baranček nesmel pripomínať ničím kvasením, sedem dní nikto nesmel dotknúť ničoho kvaseného. Vloženie do úst čohokoľvek kvaseného bolo dôvodom k vyobcovaniu z Izraela. Potom nesporne aj plod vínnej révy, ktorý ponúkal Kristus musel byť nekvasený, pretože on bol posledným baránkom. Z tohto hľadiska je významné, že Kristus nepoužil obvyklé slovo „víno“ (oinos), ale výraz „plod viniča“ ( MAR 14,25 ). Zatiaľ čo grécke oinos môže znamenať víno kvasené i nekvasené, plod viniča znamená čistú šťavu – výstižný to symbol krvi Krista, ktorý sám seba nazýva „pravým viničom“ JN 15,1 . Ďalší text hovorí: MAT 27,34 dali mu piť octu, zmiešaného so žlčou, a keď ochutnal, nechcel piť.
Táto ponúkaná zmes bola na otupenie zmyslov aby odsúdenci necítili takú bolesť.
Dokonca jediné doporučenie ktoré je v Biblii: dajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkosť v duši ( PRISL 31,6 ) Ježiš odmietol. 

3 Moj 10,9 A Hospodin hovoril Áronovi a riekol: Vína ani nijakého opojného nápoja nebudeš piť ani ty ani tvoji synovia s tebou, keď budete mať vojsť do stanu zhromaždenia, aby ste nezomreli, čo bude večným ustanovením po vašich pokoleniach,
1 Pet 2,9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla.

Tento záväzok sa týka všetkých Kristových nasledovníkov. Boh od nás žiada, aby sme všetku svoju silu udržiavali v čo najlepšom stave a aby sme svojmu Stvoriteľovi mohli čo najlepšie slúžiť. Ak používame omamné prostriedky, následky môžu byť podobné ako v prípade uvedených izraelských kňazov ( 3MOJ 10,1-2 ). Svedomie sa voči hriechu otupí, voči neprávostiam zľahostajnie a prestane rozpoznávať medzi tým, čo je obyčajné a tým, čo je sväté. Ako potom môžeme plniť požiadavky Božích prikázaní? Či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslavujte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu ( 1 Kor 6,19.20 ). Či teda jete, alebo pijete a čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu ( 1 Kor 10,31 ). 


Hodnotenie: ******
- Váš prehliadač nepodporuje jazyk JavaScript a preto nie je možné zobraziť príspevky.
O dokumente
Autor: A.L.
Vložil: Anton
Vytvorené: 27.10 2009
Prečítané: 11587x
Iné tituly
Modlitba Modlitba

Modlitba je páska ktorá nás spája s Kristom. Je to Kľúč, ktorý otvára nebesia. Len málokto pozná moc, ktorá je v modlitbe skrytá. Kristus prináša Otcovi modlitbu pokorne prosiaceho ako svoju vlastnú žiadosť. V nebesiach je vypočutá každá úprimná modlitba. Nemusí byť plynulá a súvislá ak pochádza zo srdca. Príde až do svätyne, kde Ježiš koná službu a On ju predloží Otcovi.
Sú iné svety obývané? Sú iné svety obývané?

30. októbra roku 1938 americká rozhlasová stanica CBS uviedla hru „vojna svetov“. Režisér zvolil efektný začiatok. Zrazu prestalo vysielanie, do toho vstúpil hlásateľ s výnimočnými správami, v ktorých oznámil, že USA bolo napadnuté marťanmi. Napriek tomu, že v programe bolo jasne uvedené, že ide o hru, desaťtisíce ľudí zachvátila panika.
A.L.
Biblia, výmysel človeka ? Biblia, výmysel človeka ?

Biblia sama seba nazýva Božím slovom, Božou rečou alebo knihou Hospodinovou. Tým sa líši od všetkých iných kníh. Nemá obdoby vo svete, pretože ju nechal napísať sám Boh. Z obsahu sa dozvieme že autorom je sám Boh, obsahom je Ježiš, účelom je záchrana človeka a cieľ ku ktorému vedie je večnosť.
A.L.
Kniha kníh - Biblia Kniha kníh - Biblia

Najinterpretovanejšia na svete – aj taký prívlastok má kniha kníh. A výpočet „naj“ spojených s Bibliou sa tým zďaleka nekončí. Najčítanejšia, najprekladanejšia (viac ako 500 jazykov), najviac vydávaná (393 miliónov výtlačkov v roku 2006)... Čím si zaslúžila takú pozornosť?
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...